فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ27/06/93

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
دفتردار باروابط عمومی بالا زن شهرک سلیمی دارد دارد قانون کار 8ساعت    
کارگرساده ظروف یکبارمصرف - زن شهرک فناوری دارد دارد 600 8-18    
منشی واردبه کامپیوتر باروابط عمومی بالا زن خیابان امام دارد - 300-600وغذا 7-19    

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ27/06/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
برقکارزیر30سال باسابقه کار مرد خ ارتش دارد - ق کار-هزینه غذا 8-17    
کارگرساده زیر22سال مرد شهرک رجائی دارد - ق کار 8-17    
کارگرساده ظروف یکبارمصرف - مرد شهرک فناوری دارد دارد 600 فقط شب6عصرتا4صبح    
اپراتوردستگاه دیپلم وفوق دیپلم برق ومکانیک مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار-غذا 3شیفت8ساعته    

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ26/06/93

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
منشی دیپلم به بالا زن جاده تهران دارد دارد قانون کار 8-17    
منشی آشنابه کامپیوتر وتایپ دیپلم به بالا زن شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 8-17    
دفتردار رشته برق مکانیک یافیزیک زن جاده تهران دارد دارد ق کار 8-16    
کارگر ساده سیکل زن جاده تهران دارد دارد ق کار 3شیفت8    
گرافیست - زن جاده تهران دارد دارد ق کار 8-16    
منشی دیپلم زن جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18    
منشی واردبه آفیس فوق دیپلم به بالا زن شهرک سرمایه گذاری دارد دارد ق کار 8-17    
دفتردارواردبه کامپیوتر - زن جاده تهران دارد دارد 500 8-18    
آشپزبرای15نفر - زن شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 7-15    
دفتردارآشنابه کامپیوتر - زن جاده تهران دارد کمک هزینه ق کار 8/5-17    
کارگرساده - زن آرپادره سی دارد دارد ق کار 8-17    
کارگرساده - زن شهرک رجائی دارد دارد 450 8-16    
کارمندفروش باسابقه بدون لهجه زن شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 8-16    

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ 26/06/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
فوق دیپلم حسابداری - مرد شهرک سرمایه گذاری دارد دارد ق کار 7-15  
کارگرفنی یاساده - مرد رادار دارد دارد ق کار 8-17  
کارگرساده - مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 3شیفت8  
تراشکارآشنابه فرز - مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار 7-17/5  
کارگرساده دیپلم مرد جاده سنتو دارد - ق کار 8-17  
اپراتورجایگاه سوخت دیپلم غیرعینکی مرد دروازه دارد - ق کار 3شیفت8  
کارگرساده زیر35سال مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-17  
تراشکار فرزکار - مرد جاده سنتو دارد - ق کار 7-15و23-15  
آشپز برای15نفر - مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 7-15  
اپراتورتراش رشته ساخت وتولیدهمه مقاطع مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار 7-15  

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ 19/06/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
لیسانس ساخت وتولید یاجامدات    باسابقه کار مرد  جاده تهران دارد دارد ق کار 8-16  
لیسانس کامپیوتر واردبه نرم افزار وسخت افزار مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-17  
نگهبان 28تا35سال دیپلم باسابقه کار مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18  
فوق دیپلم مکانیک خودرو - مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18  
جوشکارco2- پرسکار - مرد اول جاده تهران دارد دارد ق کار 7-14و21-13  
لیسانس برق قدرت باسابقه کارمفید مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-17  
خدمات - مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 8-17  
کارگرساده نئوپان سازی زیر40سال مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8ساعت بااضافه کاری  
فوق دیپلم حسابداری 3سال سابقه- هلو مرد کندرود دارد دارد ق کار 8-17  
دفترداربازنشسته آشنابه کامپیوتر مرد کندرود - دارد ق کار 8-17  
آبدارچی بازنشسته - مرد خ دامپزشکی - دارد 400 8-16  
کارگرساده تولیدلوله مقوا - مرد نیروگاه دارد - ق کار 8-17