فرصتهای شغلی تا تاریخ 01/02/1393 زن

فرصت شغلی

مدرک/مهارت مورد نیاز

زن /مرد

مسیر

بیمه

سرویس

حقوق

ساعات کاری

وضیعت

قابل معرفی

پرشده

منشی با روابط عمومی بالا

با سابقه کار

زن

ج تهران

دارد

دارد

ق کار

15-7

 

دفتردار با سابقه

-

زن

ج مایان

دارد

دارد

ق کار

16-8

 

دفتردار

-

زن

میدان بسیج

دارد

ندارد

ق کار

18-10

 

دفتردار

-

زن

کندرود

دارد

ندارد

ق کار

17-7

 

خدمات

-

زن

آبرسان

ندارد

ندارد

ساعتی

3ساعت روزانه

 

فرصتهای شغلی تا تاریخ 19/01/1393 زن

فرصت شغلی

مدرک/مهارت مورد نیاز

زن /مرد

مسیر

بیمه

سرویس

حقوق

ساعات کاری

وضیعت

قابل معرفی

پرشده

کارگر ساده

-

زن

شهرک سلیمی

دارد

دارد

ق کار

2 شیفت

 

خدمات

-

زن

ج تهران

دارد

دارد

ق کار

16-8

 

چرخکار

-

زن

ج تهران

دارد

دارد

ق کار

2شیفت

 

آشپز برای100نفر

-

زن

شهرک سرمایه گذاری

دارد

دارد

ق کار

16-8

 

حسابدار

-

زن

رسالت

دارد

ندارد

ق کار

17-8

 

کارشناس مکانیک

-

زن

شهرک سلیمی

دارد

هزینه میدهند

ق کار

17-8

 

دفتردار آشنا به حسابداری

کامپیوتر و زبان

زن

مصلی

دارد

ندارد

ق کار

16-8

 

طراح و فتوشاپ کار

-

زن

میدان ساعت

دارد

ندارد

500هزار

18-9

 

لیسانس حسابداری

-

زن

آزادی

دارد

ندارد

500هزار

18-30/9

 

فرصتهای شغلی تا تاریخ19/01/1393 مرد

فرصتهای شغلی

مدرک/مهارت مورد نیاز

زن /مرد

مسیر

بیمه

سرویس

حقوق

ساعات کاری

وضیعت

 

قابل معرفی

پرشده

کارگر ساده

متاهل

مرد

شهرک سلیمی

دارد

برای برگشت

ق کار

22-10

 

جوشکارco2-پرسکار-مونتاژکار-ماشینکار

-

مرد

اول ج آذرشهر

دارد

دارد

ق کار

19-7

 

نگهبان میانسال

سیکل

مرد

اول ج آذرشهر

دارد

ندارد

ق کار

6-17

 

خدمات

سیکل به بالا

مرد

شهرک رجایی

دارد

ندارد

ق کار

16-8

 

چرخکار

-

مرد

ج تهران

دارد

دارد

ق کار

8ساعت گردشی

 

لیسانس شیمی نساجی

-

مرد

ج تهران

 دارد

دارد

ق کار

8ساعت گردشی

 

کارگر ساده

-

مرد

ج تهران

دارد

دارد

ق کار

8 ساعت گردشی

 

برقکار-تراشکار

-

مرد

ج تهران

دارد

دارد

ق کار

8 ساعت گردشی

 

جوشکار  co2

-

مرد

ج آذرشهر

دارد

دارد

ق کار

30/16-8

 

کاردن ماشین افزار

-

مرد

ج آذرشهر

دارد

دارد

ق کار

30/16-8

 

فرزکار-برشکارپلاسما

-

مرد

ج پتروشیمی

دارد

دارد

ق کار

30/14-7

 

کارگر ساده

سیکل به بالا

مرد

شهرک سلیمی

دارد

دارد

ق کار

2 شیفت

 

لیسانس کامپیوتر

آشنا به شبکه

مرد

چایکنار

دارد

ندارد

ق کار

17-8

 

کاردان –لیسانس بهداشت ایمنی

-

مرد

قراملک

دارد

دارد

ق کار

30/15-7

 

کارگر ساده-کارگر نجاری

-

مرد

مایان

دارد

دارد

ق کار

17-8

 

برقکار- تراشکار- تاسیسات

-

مرد

شهرک سرمایه گذاری

دارد

دارد

ق کار

3شیفت8 ساعته

 

لیسانس مکانیک

با سابقه کار

مرد

شهرک سرمایه گذاری

دارد

دارد

ق کار

3شیفت8ساعته

 

طراح و فتوشاپ کار

-

مرد

میدان ساعت

دارد

ندارد

500هزار

18-9

 

جوشکار مخزن- سنگزن

-

مرد

اول ج آذرشهر

دارد

ندارد

ق کار

16-8

 

فرصتهای شغلی تا تاریخ17/01/1393 زن

فرصت شغلی

مدرک/مهارت مورد نیاز

زن /مرد

مسیر

بیمه

سرویس

حقوق

ساعات کاری

وضیعت

قابل معرفی

پرشده

خدمات

-

زن

ج تهران

دارد

دارد

ق کار

شیفتی

 

مسئول سانترال

آشنا به زبان

زن

ج تهران

دارد

دارد

ق کار

16-8

 

کارمند فروش

وارد به کورل

زن

شهرک سرمایه گذاری

دارد

دارد

ق کار

16-8

 

کارگر ساده مجرد

زیر 30سال

زن

ج تهران

دارد

دارد

ق کار

15-7

 

کارمند فروش

با سابقه کار

زن

دانشسرا

دارد

ندارد

ق کار

17-9

 

مسئول پذیرش

-

زن

باسمنج

دارد

ندارد

توافقی

17-8

 

حسابدار آشنابه هلو

-

زن

شهرک رجایی

دارد

ندارد

ق کار

17-8

 

کارگر ساده

-

زن

شهرک رجایی

دارد

دارد

ق کار

17-8

 

صندوقدار

واردبه کامپیوتر

زن

ولیعصر

دارد

ندارد

400هزار

14-7

 

فرصتهای شغلی تا تاریخ 17/01/1393 مرد

فرصتهای شغلی

مدرک/مهارت مورد نیاز

زن /مرد

مسیر

بیمه

سرویس

حقوق

ساعات کاری

وضیعت

 

قابل معرفی

پرشده

لیسانس ساخت وتولید

باسابقه کار

مرد

مایان

دارد

دارد

ق کار

19-7گردشی

 

کارگر فنی

دیپلم

مرد

مایان

دارد

دارد

ق کار

19-7گردشی

 

جوشکار CO2

-

مرد

ج تهران

دارد

دارد

ق کار

17-8

 

کارگر ساده

زیر32سال

مرد

مایان

دارد

دارد

ق کار

19-7گردشی

 

کارگر فنی- تراشکار سنگزنی

دیپلم

مرد

ج آذرشهر

دارد

دارد

ق کار

16-7

 

آبدارچی

زیر 35سال

مرد

ج آذرشهر

دارد

دارد

ق کار

16-7

 

تحصیلدار-فروشنده

دیپلم

مرد

ج تهران

دارد

دارد

ق کار

تمام وقت

 

کارگر ریخته گری چدن

-

مرد

شهرک رجایی

دارد

دارد

ق کار

17-8

 

کارگر ساده دیپلم

زیر30 سال

مرد

شهرک مصالح ساختمانی

دارد

دارد

ق کار

30/14-7

 

کارگر ساده

-

مرد

مایان

دارد

دارد

ق کار

17-8

 

حسابدار باسابقه

-

مرد

چایکنار

دارد

ندارد

ق کار

17-8

 

گرافیست وطراح سایت

-

مرد

خاقانی

دارد

ندارد

ق کار

8ساعت

 

حسابدار

-

مرد

ج آذرشهر

دارد

دارد

ق کار

16-7

 

تراشکار

-

مرد

کسایی

دارد

ندارد

ق کار

17-8