فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ 09/01/1394

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
راننده لیفتراک - مرد شهرک سرمایه گذاری دارد دارد قانون کار  2شیفت12    
تراشکار فرزکار           - مرد        جاده سنتو    دارد      دارد ق کار  2شیفت12    
تراشکارجوان    - مرد       شهرک رجائی دارد دارد ق کار   8-16    
چرخکار            - مرد       سه راه اهر دارد     دارد ق کار   7-17    
لیسانس سیالات یا جامدات       اتوکد و کتیا مرد        شهرک رجائی دارد دارد ق کار 8-16    
حسابدارباسابقه هلو  مرد       شهرک رجائی  دارد      -  ق کار   8-17    
مسئول کنترل کیفی موادسرامیکی لیسانس  مرد         شهرک سلیمی   دارد     دارد ق کار 8-16    
کارگرساده تولیدلوازم یدکی   باسواد  مرد        سه راه اهر دارد  ازراهنمائی ق کار 8-17    
        - -  مرد - دارد دارد ق کار 8-17    
تراشکارcnc- فرزکارcnc -  مرد شهرک رجائی  دارد  دارد  ق کار 7-15و23-15    
برقکار دیپلم به بالا  مرد شهرک سلیمی  دارد  دارد ق کار   8-16    
تراشکارماهر -  مرد  شهرک رجائی  دارد  دارد  ق کار  8-16    
تراشکار فرزکار مونتاژکار  زیر30سال سیکل  مرد  جاده آذرشهر  دارد  دارد  ق کار  8-19    
تعمیرکار لیفتراک  -  مرد  جاده صوفیان  دارد دارد توافقی 8-18    
کارگرساده مجردزیر30سال با ضامن معتبر  مرد جاده تهران  دارد  دارد  ق کار   8-16    
    -  -  مرد    -  دارد  دارد  ق کار 8-17    
انباردار واردبه رانندگی  لیفتراک -  مرد شهرک سلیمی  دارد دارد  ق کار 8-16    
نصاب دوربین مداربسته دیپلم یا باسابقه  مرد چایکنار  دارد      - ق کار 7/5-17    
- -  مرد -  دارد دارد  ق کار 8-16    

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ 09/01/1394

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
حسابدار نرم افزارمهر زن چهارراه بهار دارد - قانون کار 8-17    
      آشپز برای 30نفر            - زن جاده صوفیان  دارد      دارد   ق کار   12ساعت    
 

فرصتهای شغلی برادران

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
- - مرد - - - - -    
- - مرد - - - - -    
- - مرد - - - - -    
- - مرد - - - - -    
- - مرد - - - - -    
- - مرد - - - - -    
- - مرد - - - - -    
- - مرد - - - - -    

فرصتهای شغلی خواهران

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
- - زن - - - - -    
- - زن - - - - -    
- - زن - - - - -    
- - زن - - - - -    
- - زن - - - - -    
- - زن - - - - -    

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ 24/07/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
نقاش اتومبیل-متاهل - مرد جاده پتروشیمی - - یک میلیون 8-19    
مهندس صنایع برای برنامه ریزی لیسانس مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 8/5-18    
نگهبان زیر35سال دیپلم مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 12ساعت گردشی    
راننده ایسوزو دیپلم مرد مرزداران دارد دارد 700 7/5-16    
نگهبان و خدمه بازنشسته - مرد رسالت - - 500 6-6فقط شب    
جوشکار-کارگرفنی            - مرد جاده آذرشهر دارد 100هزینه ق کار 8-17    
برقکار فوق دیپلم مرد جاده آذرشهر دارد 100هزینه ق کار 8-17    
اپراتورcnc لیسانس مرد شهرک سرمایه گذاری دارد دارد ق کار 3شیفت8    
فرزکار دیپلم مرد تیکمه داش دارد دارد ق کار 8ساعت    
دفترداروانباردارباگواهینامه لیسانس مرد پلیس راه تهران دارد کمک هزینه ق کار 8-17    
نظافتچی - مرد ائل گلی - دارد 550 روزی4ساعت    
لیسانس صنایع غذایی باسابقه درمرباوترشی مرد جاده آذرشهر دارد دارد ق کار 8ساعت