فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ 06/02/1394

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
کارشناس بهداشت محیط - مرد قراملک دارد دارد قانون کار 8ساعت    
تراشکار فرزکار           - مرد        جاده سنتو    دارد      دارد ق کار  2شیفت12    
کاردان یاکارشناس علوم آزمایشگاهی بالینی    - مرد       بلوار29بهمن دارد - ق کار دوشیفت    
کارگرساده زیر30سال            دیپلم مرد       جاده سنتو دارد       دارد ق کار-ناهار 18-5/8    
کارگرساده زیر30سال    باسابقه دربافندگی مرد        شهرک سلیمی  دارد دارد ق کار 12-24شیفتی    
اپراتوردستگاه کاردانی یاکارشناسی فنی  مرد   جاده سنتو  دارد     دارد  ق کار-غذا 12-24شیفتی    
سیم پیچ ماهر -  مرد             مایان دارد      - توافقی 18-8    
مسئول کنترل کیفی لیسانس ساخت تولید  مرد        شهرک رجائی دارد      - ق کار 5/16-7    
  برقکاربادوسال سابقه کاردان یاکارشناس  مرد جاده سنتو دارد دارد ق کار-غذا شیفتی    
- -  مرد -  دارد آذربایجان  ق کار    6-14    
- -  مرد شهرک سلیمی  دارد  دارد ق کار   8-16    
چرخکار -  مرد جاده تهران  دارد  دارد  ق کار  سه شیفت    
کارگرساده زیر30سال  دیپلم  مرد  شهرک سلیمی  دارد  دارد  ق کار  دوشیفت12    
- -  مرد  -  دارد -  ق کار 5/14-7    
کارگرساده مجردزیر30سال با ضامن معتبر  مرد جاده تهران  دارد  دارد  ق کار    19-8    
لیسانس مکانیک خودرویاساخت و تولید باسابقه درکنترل کیفی  مرد    جاده تهران  دارد  دارد  ق کار   18-8    
لیسانس عمران باسابقه درطراحی احداث کارخانه  مرد جاده تهران  دارد دارد   توافقی    18-8    
لیسانس زبان باسابقه درفروش  مرد جاده آذرشهر  دارد      دارد ق کار    18-8    
- -  مرد -  دارد دارد  ق کار    18-8    

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ 27/01/1394

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
دفتردار واردبه اکسل واتوکد - زن منصور دارد - قانون کار 16-5/8    
  مسئول کنترل کیفی- مجرد  دیپلم تا لیسانس           زن شهرک رجائی دارد      دارد ق کار  17-8    
 

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ 06/02/1394

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
منشی واردبهWORD EXCEL وآشنابه حسابداری زن ولیعصر دارد - قانون کار 5/16-5/8    
لیسانس کامپیوتر- مجرد نرم افزارهای  اداری زن شهرک رجائی دارد دارد ق کار 19-7    
لیسانس شیمی فقط گرایش پلیمر زن جاده آذرشهر دارد دارد ق کار 8-17    
منشی آشنابه کامپیوتر لیسانس زن جاده آذرشهر دارد دارد ق کار 8-17    
چرخکار - زن جاده تهران دارد دارد ق کار سه شیفت8    
لیسانس زبان – لیسانس IT - زن جاده تهران دارد دارد ق کار 8-16    
حسابدارباسابقه لیسانس زن جاده تهران دارد دارد ق کار 17-8    
کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی بالینی - زن بلوار29بهمن دارد - ق کار دوشیفت    

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ 27/01/1394

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
مهندس صنایع باسابقه دربرنامه ریزی مرد شهرک سلیمی دارد دارد قانون کار 8-17    
کارشناس فنی با3سال سابقه لیسانس ساخت وتولید مرد شهرک فناوری دارد دارد توافقی 8-18    
لیسانس مکانیک خودرو - مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18    
کارشناس کنترل کیفی لیسانس مکانیک مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18    
مدیرفروش مسلط به زبان باسابقه کار-لیسانس مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18    
راننده پایه یک - مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18    

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ 24/07/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
نقاش اتومبیل-متاهل - مرد جاده پتروشیمی - - یک میلیون 8-19    
مهندس صنایع برای برنامه ریزی لیسانس مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 8/5-18    
نگهبان زیر35سال دیپلم مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 12ساعت گردشی    
راننده ایسوزو دیپلم مرد مرزداران دارد دارد 700 7/5-16    
نگهبان و خدمه بازنشسته - مرد رسالت - - 500 6-6فقط شب    
جوشکار-کارگرفنی            - مرد جاده آذرشهر دارد 100هزینه ق کار 8-17    
برقکار فوق دیپلم مرد جاده آذرشهر دارد 100هزینه ق کار 8-17    
اپراتورcnc لیسانس مرد شهرک سرمایه گذاری دارد دارد ق کار 3شیفت8    
فرزکار دیپلم مرد تیکمه داش دارد دارد ق کار 8ساعت    
دفترداروانباردارباگواهینامه لیسانس مرد پلیس راه تهران دارد کمک هزینه ق کار 8-17    
نظافتچی - مرد ائل گلی - دارد 550 روزی4ساعت    
لیسانس صنایع غذایی باسابقه درمرباوترشی مرد جاده آذرشهر دارد دارد ق کار 8ساعت