فرصتهای شغلی تا تاریخ 02/05/1393 زن

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
لیسانس صنایع غذایی وارد به زبان زن ج تهران دارد دارد ق کار 8 ساعت  
لیسانس زبان - زن ج تهران دارد دارد ق کار 16-8  
منشی-لیسانس مکانیک-صنایع - زن شهرک سرمایه گذاری دارد دارد ق کار 17-8  
آشپز برای 12 نفر زیر40 سال زن شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 15-7  
لیسانس آشنا به کامپیوتر - زن لاله دارد ندارد ق کار 16-8  

فرصتهای شغلی تا تاریخ 02/05/1393 مرد

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی
آشپزو آبدارچی جوان-باغبان - مرد ج تهران دارد دارد ق کار 8 ساعت
ریخته گر - مرد خ نمایشگاه دارد هزینه میدهند ق کار 2شیفت
تراشکار دیپلم فنی مرد خ نمایشگاه دارد هزینه میدهند ق کار 2شیفت
کارگر ساده مجرد غی عینکی مرد ج تهران دارد دارد ق کار 3 شیفت
برقکار- - مرد ج تهران دارد دارد ق کار 8 ساعت
کارگر ساده دیپلم مرد ج تهران دارد دارد ق کار 3شیفت
فرزکار ماهر زیر35 سال مرد ج تهران دارد دارد ق کار 17-8
خدمات جوان سیکل مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 18-8
کارشناس فروش فوق دیپلم به بالا مرد مرزداران دارد ندارد ق کار 16-30/7
کارگر ساده - مرد شهرک مصالح ساختمانی دارد دارد ق کار 12ساعت گردشی
حسابدار بایکسال سابقه مرد پالایشگاه دارد دارد ق کار 8 ساعت
نقاش صنعتی-تراشکار نیمه ماهر - مرد ج تهران دارد دارد ق کار 19-8
  - مرد   دارد دارد ق کار  

فرصتهای شغلی تا تاریخ 260/04/1393 مرد

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
مکانیک تعمیرات- نجار - مرد ج تهران دارد دارد ق کار 17-8  
کارگر تالار - مرد راه آهن ندارد ندارد توافقی توافقی  
نگهبان - مرد ج اهر دارد دارد 800هزار 2 شیفت  
پرستار سالمند - مرد عباسی 6ماه بعد ندارد روز مزد 18-8  

فرصتتهای شغلی تا تاریخ 24/04/1393 زن

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
کارگر بسته بندی - زن شهرک عالی نسب دارد دارد ق کار 16-8  
حسابدار –نرم افزار هلو 3 سال سابقه زن شهناز دارد ندارد توافقی 16-8  
گرافیست - زن ج تهران دارد دارد ق کار 17-8  
لیسانس بازرگانی 2 سال سابقه زن ج تهران دارد دارد ق کار 17-8  
حسابدار 2 سال سابقه زن شهرک رجایی دارد دارد ق کار 17-8  

فرصتهای شغلی تا تاریخ 24/04/1393 مرد

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
کارگر ساده - مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 16-8  
لیسانس برق 2سال سابقه مرد ج تهران دارد دارد توافقی شیفتی  
کارگر ساده - مرد ج تهران دارد پرداخت هزینه ق کار 19-8  
مکانیک- نجار - مرد ج تهران دارد دارد ق کار 17-8  
نگهبان جوان دیپلم مرد ج پتروشیمی دارد ندارد 750هزار شیفتی  
نگهبان-انباردار بازنشسته فرهنگی-نظامی مرد ج تهران ندارد دارد ق کار گردشی