فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ 05/03/1394

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
دیپلم برق ومکانیک زیر25سال مرد شهرک رجائی دارد ق کار 16-8    
انباردارآشنابه حسابداری           – مرد        جاده صوفیان    دارد      دارد ق کار 19-8    
کارگرخدمات    زیر25سال مرد       شهرک رجائی دارد دارد ق کار 16-8    
دیپلم وفوق دیپلم برق-اپراتور           – مرد         جاده تهران دارد       دارد تا3ماه400 24-12شیفتی    
راننده نیسان بامدارک کامل      سیکل به بالا مرد        شهرک رجائی دارد توافقی تمام وقت    
لیسانس حسابداری آشنابه دفاتر  مرد   شهرک رجائی  دارد     دارد  ق کار 17-5/6    
آبدارچی میانسال سیکل به بالا  مرد     شهرک سرمایه گذاری دارد      دارد ق کار 17-5/8    
کارگر انبار دیپلم به بالا  مرد        میدان بسیج دارد      – ق کار 16-5/7    
  برقکاربادوسال سابقه کاردان یاکارشناس  مرد جاده تهران دارد دارد ق کار-غذا 24-16و16-8    
 فوق دیپلم تعمیرات مکانیکی –   مرد جاده تهران  دارد دارد  ق کار    19-8    
تراشکارازمبتدی تااستادکار  مرد جاده تهران  دارد  دارد ق کار  17-8    
چرخکار  مرد جاده تهران  دارد  دارد  ق کار  سه شیفت    
کارگر ساده – پرسکار  –  مرد کندرود  دارد  دارد  ق کار  5/17-8    
کارگرساده صنایع غذایی  مرد مرند  دارد ازتبریز  ق کار 17-8    
کارگرساده مجردزیر30سال با ضامن معتبر  مرد جاده تهران  دارد  دارد  ق کار    19-8    
 مرد  –  دارد  دارد  ق کار       –    
لیسانس عمران باسابقه درطراحی احداث کارخانه  مرد جاده تهران  دارد دارد   توافقی    18-8    
CNCتراش  مرد جاده تهران  دارد      دارد ق کار 19-7    
 مرد  دارد دارد  ق کار    18-8    

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ 30/02/94

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
حسابدار – منشی زن چایکنار دارد توافقی 13-8و19-16    
          خدمات           –    زن چایکنار دارد      –  توافقی 13-8و19-16    
 

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ 05/03/1394

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
کارگرساده صنایع غذایی زیر35سال زن جاده تهران دارد دارد قانون کار 17-5/8    
کارگر ساده ریسندگی زن باسمنج دارد دارد ق کار 14-6    
حسابدارباسابقه لیسانس زن جاده شبستر دارد دارد 200/1 16-8    
لیسانس برق لیسانس زن جاده تهران دارد دارد ق کار 18-5/7    
چرخکار زن جاده تهران دارد دارد ق کار سه شیفت8    
کارمند فروش باسابقه کار زن آبرسان دارد ق کار 19-9    
دفتردار مجرد زن جاده تهران دارد دارد ق کار 17-8    
لیسانس زبان زن جاده تهران دارد دارد ق کار 16-8    

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ 09/02/1394

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
انباردارباسابقه لیسانس مرد شهرک سرمایه گذاری دارد دارد قانون کار 8-17    
کارگرفنی باسابقه درجوش و مونتاژ مرد شهرک فناوری دارد ق کار 5/18-8    
تراشکار فرزکار cncکار مرد جاده سنتو دارد دارد ق کار 5/16-8    
کارشناس کنترل کیفی لیسانس ساخت و تولید مرد جاده سنتو دارد دارد ق کار دوشیفت12    
مدیرفروش مسلط به زبان باسابقه کار-لیسانس مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18    
نگهبان بازنشسته باسواد مرد جاده تهران دارد ازپاسداران 800 دوشیفت12    

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ24/07/93

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
حسابدارباسابقه نرافزارarpa

 

زن جاده تهران دارد دارد ق کار 8-16/5    
کمک آشپز وخدمه زن شهرک فناوری دارد دارد ق کار 8-18    
کارگرساده-موادشوینده دیپلم زن شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 8-17    
دفتردارواردبه اکسل وحسابداری لیسانس زن خ رسالت دارد ق کار 7/5-17