فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ 06/08/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
جوشکارco2-تراشکار - مرد شهرک مصالح دارد دارد ق کار 7-15    
لیسانس مکانیک ساخت وتولید مرد شهرک مصالح دارد دارد ق کار 7-15    
کارگرساده زیر30سال مرد خ آزادی دارد - ق کار 7-19/5    
راننده جرثقیل - مرد شهرک سلیمی دارد - توافقی 8-16    
حسابدار نرم افزار هلو مرد کجاباد دارد - ق کار 8/5-17    
لیسانس مکانیک تعمیرنگهداری مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 3شیفت12    
برقکار دیپلم مرد سیار دارد - ق کار 8-17    
دفترداربازنشسته دیپلم مرد جاده تهران - - ق کار 8-14/5    
کارگرساده دیپلبم مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 2شیفت12    
مسئول انتظامات دیپلم مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 3شیفت8    
کارگرفنی دیپلم یا ردی مرد جاده صوفیان دارد هزینه ق کار 8-16/5    
پرسکار - مرد بلوارپالایشگاه دارد - ق کار 8-17    
کارگرساده - مرد جاده سنتو دارد هزینه ق کار 2شیفت12    
کارگرساده زیر30سال مرد جاده سنتو دارد دارد ق کار 2شیفت12    
کارگرساده - مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 7-17    
برقکار دیپلم مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 7-17    
نظافتچی سالن تولید - مرد بلوارپالایشگاه دارد فقط صبح ق کار 7-17    
انباردار دیپلم به بالا مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-17    
کارگرساده - مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار 8-18    

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ06/08/93

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
آشپز - زن جاده تهران دارد دارد قانون کار 8-16/5    
لیسانس حسابداری باسابقه کار زن جاده تهران دارد دارد ق کار 8-16/5    
نقشه کش صنعتی - زن جاده تهران دارد - ق کار 8-14/5    
خدمات - زن چایکنار - دارد ق کار 8/5-17    
انباردار - زن بلوارپالایشگاه دارد - ق کار 8-18    
منشی - زن بلوارپالایشگاه دارد - ق کار 8-18    
کارمندفروش آشنابه حسابداری زن چایکنار دارد - ق کار 8-17    
کارگرساده - زن شهرک رجائی دارد دارد ق کار 8-18    
حسابدار باسابقه زن شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 7/5-16    

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ28/07/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
نگهبان سیکل مرد جاده تهران دارد دارد قانون کار یکروزدرمیان    
گرافیست وطراح فتوشاپ دیپلم تالیسانس مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-17    
کارگرساده سیکل تادیپلم مرد بلوارپالایشگاه دارد دارد ق کار 8-18    
اپراتوردستگاه فوق دیپلم فنی مرد جاده سنتو دارد دارد ق کار 12-24شیفتی    
کارگرساده22تا26ساله دیپلم فنی یاریاضی مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-8دوشیفت    
کارگرساده دیپلم مرد میدان جهاد دارد - ق کار 8-19    
برقکار دیپلم مرد سیار دارد - ق کار 8-17    
کارگرساده زیر30سال دیپلم مرد خ آزادی دارد - ق کار 7-19/5    

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ28/07/93

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
حسابدارباسابقه دیپلم به بالا زن خ دانشسرا دارد - ق کار 8/5-17    
حسابدارواردبه تایپ دیپلم به بالا زن جاده تهران دارد فقط صبح ق کار 7-18    
منشی دیپلم به بالا زن جاده تهران دارد دارد ق کار 8-17    
کارمندفروش آشنابه حسابداری زن چایکنار - - ق کار 8-17    
نقشه کش صنعتی - زن جاده تهران دارد - ق کار 8-14/5    
آشپز - زن جاده تهران دارد دارد ق کار 8-16/5    

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ 24/07/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
نقاش اتومبیل-متاهل - مرد جاده پتروشیمی - - یک میلیون 8-19    
مهندس صنایع برای برنامه ریزی لیسانس مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 8/5-18    
نگهبان زیر35سال دیپلم مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 12ساعت گردشی    
راننده ایسوزو دیپلم مرد مرزداران دارد دارد 700 7/5-16    
نگهبان و خدمه بازنشسته - مرد رسالت - - 500 6-6فقط شب    
جوشکار-کارگرفنی            - مرد جاده آذرشهر دارد 100هزینه ق کار 8-17    
برقکار فوق دیپلم مرد جاده آذرشهر دارد 100هزینه ق کار 8-17    
اپراتورcnc لیسانس مرد شهرک سرمایه گذاری دارد دارد ق کار 3شیفت8    
فرزکار دیپلم مرد تیکمه داش دارد دارد ق کار 8ساعت    
دفترداروانباردارباگواهینامه لیسانس مرد پلیس راه تهران دارد کمک هزینه ق کار 8-17    
نظافتچی - مرد ائل گلی - دارد 550 روزی4ساعت    
لیسانس صنایع غذایی باسابقه درمرباوترشی مرد جاده آذرشهر دارد دارد ق کار 8ساعت