فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ09/07/93

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
منشی آشنابه کامپیوتر - زن شهرک فناوری دارد ازنصف راه ق کار 8-18    
لیسانس حسابداری با2سال سابقه زن شهرک رجائی دارد دارد ق کار 7-19    
لیسانس زبان واردبه کامپیوتر زن چایکنار دارد - ق کار 8/5-17    
خدمات زیر40سال زن چایکنار دارد - ق کار 8/5-17    
آشپز برای5نفر - زن شهرک سرمایه گذاری دارد دارد 600 8/5-18/5    

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ09/07/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
کارگرساده قطعات خودرو دیپلم مرد شهرک فناوری دارد ازنصف راه ق کار 8-18    
خدمات - مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار 7-19    
کارگرساده-سمباده کار - مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18    
نقاش چوب - مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18    
جوشکارآرگون بامدرک آرگون مرد قراملک دارد دارد توافقی 8-17    
حسابدارزیر30سال بایکسال سابقه مرد قراملک دارد دارد ق کار 8-17    
دیپلم فنی واردبه کولیس ومیکرومتر مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-19و24-16    
جوشکارco2 - مرد شهرک سرمایه گذاری دارد دارد ق کار 8-17    
لیسانس کامپیوتر باسابقه کار مرد قراملک دارد دارد ق کار 8-16    
برقکار دیپلم مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-17    

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ06/07/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
کارمندواردبه زبان روسی - مرد جاده تهران دارد دارد توافقی 8-16    
لیسانس برق قدرت باسابقه درسرپرستی مرد جاده تهران دارد دارد توافقی 8-16    
لیسانس بازرگانی واردبه زبان مرد جاده تهران دارد دارد توافقی 8-16    
لیسانس شیمی گرایش کاربردی مرد جاده تهران دارد دارد قانون کار 8-16    
کارگرساده بدون عینک وسیگار مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 3شیفت8ساعته    
تراشکار – مکانیک دستگاه باسابقه مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-16    
کارگرساده صنایع غذایی زیر26سال مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 12-24سه شیفت    
حسابدار - مرد بلوارپالایشگاه دارد - ق کار 8-18    

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ06/07/93

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
کارگرساده بدون عینک - زن جاده تهران دارد دارد ق کار 3شیفت8ساعته    
گرافیست - زن جاده تهران دارد دارد ق کار 8-17    
حسابدارباسابقه نرم افزارپارمیس زن ابوریحان دارد - توافقی 8/5-16    
دفتردار - زن شهرک رجائی دارد - دارد توافقی    

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ 02/07/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
لیسانس شیمی کاربردی - مرد جاده تهران دارد دارد قانون کار 8-16    
حسابداربا3سال سابقه نرم افزارسپیدار مرد چایکنار دارد - ق کار 8/5-17    
کارگرساده زیر26سال مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 12-24سه شیفت    
نگهبان متاهل میانسال دیپلم مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 7-16    
کارگرساده غیرعینکی مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 3شیفت8ساعته    
کارگرساده - مرد جاده تهران دارد ازمیدان بسیج ق کار 8-17    
اپراتوردستگاه نساجی سیکل مرد بلوارپالایشگاه دارد - ق کار 7-7دوشیفت    
آبدارچی باضامن معتبر مرد ائل گلی دارد - ق کار تمام وقت    
کارگرساده - مرد جاده صوفیان دارد ازنصف راه ق کار 8-16