خوش آمدید

خوش آمدید به
وب سایت موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی امین

 

موسسه امین فعالیت خود را از سال 1379 آغاز کرده و تا کنون بیش از صدها نفر نیروی متخصص ، ماهر ، نیمه ماهر و ساده در بخش های مختلف صنعتی و خدماتی جذب داشته است .

فرصتهای شغلی برادران تاتاریخ5/6/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
کارگرساده زیر30سال سیکل مرد جاده صوفیان دارد دارد ق کار 7-17  
لیسانس سیالات - مرد رادار دارد دارد ق کار 8-17  
آشپز ماهر - مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار 6/5-18  
لیسانس حسابداری - مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار 6/5-18  
فوق دیپلم برق - مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار 6/5-18  
تراشکار - مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار 8-8شیفتی  
کارگرساده صنایع غذایی زیر30سال مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-16  
تراشکارcnc - مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 7-7شیفتی  
تدارکات دفتری وکامپیوتری 3سال سابقه مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 8-17  
تراشکار فرزکار جوشکار - مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18  
برنامه نویس cnc - مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18  
تودوز اتومبیل - مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18  
مونتاژکار باسابقه دیپلم مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18  
دیپلم وفوق دیپلم مکانیک باسابقه کار مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18  
لیسانس بازرگانی مسلط به زبان مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18  
انباردار واردبه قطعات صنعتی مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18  
کارگرانبار دیپلم مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18  
چرخکار - مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار 8-16    
کارمندفروش فوق دیپلم به بالا مرد مرزداران دارد - ق کار 8-16    

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ28/5/93

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
دفتردارزیر30سال لیسانس زن آبرسان - - 400 9-14و16-20  
کارشناس فروش21تا30ساله فوق دیپلم به بالا زن خ راه آهن دارد - ق کار 8ساعت  
خدمات وآشپزبرای4نفر - زن شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 8-17  

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ28/5/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
نگهبان شب - مرد شهرک سلیمی - - 600 5عصرتا8صبح  
فرزکارcnc تراشکارcnc - مرد شهرک رجائی دارد      –     ق کار 16-23  
برنامه نویس به زبانsql-php فوق دیپلم به بالا مرد ولیعصر دارد - ق کار 8-17  
لیسانس برق مجرد مرد شهرک اسکان دارد - ق کار 8-17  
کارشناس فروش21تا30ساله فوق دیپلم به بالا مرد خ راه آهن دارد - ق کار 8ساعت  

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ 22/5/93

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
آبدارچی باسابقه کار زن جاده تهران دارد ازنصف راه ق کار 17-8  
دفتردار Word-excel زن شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 15-7  
لیسانس برق ترجیحا متاهل زن جاده تهران دارد دارد ق کار 16-8  
خدمه وآبدارچی - زن شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 17-8  
دفتردار - زن چایکنار دارد - 350 15-5/8  
حسابدار لیسانس زن جاده صوفیان دارد دارد ق کار 17-8  

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ 26/5/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
لیسانس بازرگانی- مجرد باسابقه درفروش مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 16-8  
تراشکارفرزکارجوشکار - مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 17-5/7  
مونتاژکارسیبک - مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 17-5/7  
راننده بادوسال سابقه بیمه-متاهل 25تا35ساله دیپلم مرد تبریز وحومه دارد دارد ق کار 16-8  
تراشکار واردبه نقشه خوانی مرد شهرک رجائی دارد دارد ق کار 19-8  
کارگرساده - مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 17-8  
خدمات - مرد ولیعصر-آبرسان دارد - ق کار    دوشیفت  
کارگرساده زیر30سال مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 3شیفت8  
کارگرساده دیپلم مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 5/17-5/8  
جوشکار- هوابرش - مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 17-8  
آبدارچی زیر30سال سیکل مرد خیابان راه آهن دارد - ق کار 16-8  
حسابدار باسابقه مرد ولیعصر دارد - ق کار 5/15-8  
لیسانس کتابداری - مرد ائل گلی دارد - ق کار 16-8  
خدمات وآشپز 2سال سابقه مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 17-8  
نگهبان ونظافتچی بازنشسته مرد سه راه امین - - 600 19-5/8