خوش آمدید

خوش آمدید به
وب سایت موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی امین

 

موسسه امین فعالیت خود را از سال 1379 آغاز کرده و تا کنون بیش از صدها نفر نیروی متخصص ، ماهر ، نیمه ماهر و ساده در بخش های مختلف صنعتی و خدماتی جذب داشته است .

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ 06/11/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
لیسانس صنایع غذایی25تا30ساله بایکسال سابقه مرد قراملک دارد دارد ق کار 8-17    
لیسانس محیط زیست25تا30ساله     بایکسال سابقه مرد          قراملک دارد دارد ق کار 8-17    
فرزکار – cncکار        دیپلم مرد       شهرک رجائی دارد دارد ق کار- ناهار 6/5-18    
کارگرساده قالبسازی - مرد       شهرک رجائی دارد دارد ق کار 6/5-18    
طراح قالبهای پلاستیکی        دیپلم مرد        شهرک رجائی دارد دارد ق کار 8-19    
کارگرساده غیرعینکی  زیر30سال  مرد        شهرک سلیمی  دارد  ازنصف راه  ق کار 8-8دوشیفت    
نگهبان بازنشسته -     مرد      جاده پتروشیمی -     - 500 فقط شب    
 کارگرساده زیر30سال  بدون عینک  مرد  جاده تهران  دارد  دارد ق کار سه شیفت8    
کارمند فروش  زیر32سال روابط عمومی قوی  مرد ولیعصر دارد - ق کار 8-17    
تراشکارcnc- فرزکارcnc -  مرد شهرک رجائی  دارد  دارد  ق کار 7-15و23-15    
مونتاژکارتزئینات داخلی خودرو -  مرد جاده صوفیان  دارد  دارد ق کار-غذا 8-17    
تراشکارماهر -  مرد  شهرک رجائی  دارد  دارد  ق کار  8-16    
تراشکار فرزکار مونتاژکار  زیر30سال سیکل  مرد  جاده آذرشهر  دارد  دارد  ق کار  8-19    
 تاسیسات کارباسابقه  -  مرد  جاده تهران  دارد  دارد  ق کار  3شیفت8ساعته    
کارگرساده زیر25سال  دیپلم فنی  مرد شهرک سلیمی  دارد  دارد  ق کار 8-20    
خدمه ونظافتچی  -  مرد شهرک سلیمی  دارد  دارد  ق کار 8-16    
اپراتورجایگاه سوخت دیپلم زیر30سال  مرد  جاده تهران  دارد -  ق کار 3شیفت    
مدیرفروش باسابقه درزمینه خودرو  خودروهای سنگین  مرد  دیزل آباد  دارد - 1/5میلیون  8-17    
 کارگرساده دیپلم به بالا  مرد سه راه خلجان  دارد هزینه  ق کار سه شیفت8    

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ 06/11/93

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
دفتردار باسابقه کار - زن رادار دارد دارد قانون کار 8-17    
 دفتردارواردبه پازارواینترنت              - زن شهرک رجائی دارد از سهند ق کار 8-17    
برنامه نویس وب- دلفی لیسانس کامپیوتر زن ولیعصر دارد - ق کار 8/5-16/5    
حسابدار باسابقه کار - زن  خ دانشسرا دارد - ق کار 8-17    
  کارگرساده کارتن سازی - زن شهرک رجائی دارد ازراه آهن ق کار 8-17    
   منشی - زن چ منصور دارد - ق کار 9-13و20-16    
خدمه وآبدارچی   زن جاده تهران دارد دارد ق کار 8-17    
   کارگرساده زیر35سال - زن باسمنج دارد دارد ق کار 6-17    
       کارمندفروش  لیسانس زن چایکنار دارد - ق کار 8-17    

فرصتهای شغلی برادران

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
- - مرد - - - - -    
- - مرد - - - - -    
- - مرد - - - - -    
- - مرد - - - - -    
- - مرد - - - - -    
- - مرد - - - - -    
- - مرد - - - - -    
- - مرد - - - - -    

فرصتهای شغلی خواهران

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
- - زن - - - - -    
- - زن - - - - -    
- - زن - - - - -    
- - زن - - - - -    
- - زن - - - - -    
- - زن - - - - -    

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ 24/07/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
نقاش اتومبیل-متاهل - مرد جاده پتروشیمی - - یک میلیون 8-19    
مهندس صنایع برای برنامه ریزی لیسانس مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 8/5-18    
نگهبان زیر35سال دیپلم مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 12ساعت گردشی    
راننده ایسوزو دیپلم مرد مرزداران دارد دارد 700 7/5-16    
نگهبان و خدمه بازنشسته - مرد رسالت - - 500 6-6فقط شب    
جوشکار-کارگرفنی            - مرد جاده آذرشهر دارد 100هزینه ق کار 8-17    
برقکار فوق دیپلم مرد جاده آذرشهر دارد 100هزینه ق کار 8-17    
اپراتورcnc لیسانس مرد شهرک سرمایه گذاری دارد دارد ق کار 3شیفت8    
فرزکار دیپلم مرد تیکمه داش دارد دارد ق کار 8ساعت    
دفترداروانباردارباگواهینامه لیسانس مرد پلیس راه تهران دارد کمک هزینه ق کار 8-17    
نظافتچی - مرد ائل گلی - دارد 550 روزی4ساعت    
لیسانس صنایع غذایی باسابقه درمرباوترشی مرد جاده آذرشهر دارد دارد ق کار 8ساعت